PRIVACYVERKLARING

Het Nederlands Tekstbureau (‘HNTB’ en ‘Wij’) is een franchiseorganisatie bestaande uit de franchisegever (Het Nederlands Tekstbureau B.V.) en de franchisenemers (de aangesloten tekstschrijvers). Wij verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving. Daarbij respecteren we de privacy van al onze (potentiële) klanten, relaties, sollicitanten en gebruikers van onze websites (www.hntb.nl en www.tekstbureaus.nl). In deze privacyverklaring leggen we uit welke (persoons)gegevens HNTB verzamelt en verwerkt. Ook geven we aan voor welke doeleinden wij dat doen.

Deze verklaring ziet op de gegevensverwerking van Het Nederlands Tekstbureau B.V., gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te (2271 CA) Voorburg aan de Herenstraat 41, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27193203. Daarnaast ziet deze verklaring op de gegevensverwerking van alle franchisenemers.

Welke informatie verwerken wij?
Wij verwerken persoonlijke informatie (‘Persoonsgegevens’) en bedrijfsinformatie van (potentiële) klanten, relaties, hun werknemers en sollicitanten. Ook verwerken we data die we binnenkrijgen door bezoek en gebruik van onze websites. De Persoonsgegevens die wij (kunnen) verzamelen: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, betalingsgegevens, KvK-nummer, btw-nummer, omzetgegevens, opleiding, arbeidsverleden, referenties/getuigschriften en beeldmateriaal. Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen als wij een klantrelatie aangaan, via telefoon bij contact met de serviceafdeling, via online webformulieren, als we informatie opvragen en bij een sollicitatieprocedure. We behandelen deze Persoonsgegevens uiteraard vertrouwelijk en zorgvuldig.

Waarvoor gebruiken wij deze informatie?
HNTB gebruikt de verzamelde Persoonsgegevens om/voor:

1. overeenkomsten tot stand te brengen en uit te voeren en om klantcontact te onderhouden;
2. aanbiedingen te doen;
3. informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
4. onze dienstverlening te verbeteren;
5. aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
6. vorderingen te innen (ook als we die vorderingen uit handen geven aan een incassobureau);
7. vragen te beantwoorden en klachten in behandeling te nemen;
8. geschillen te behandelen;
9. intern beheer en om administratie te voeren;
10. een accountantscontrole te laten uitvoeren, en
11. een sollicitatieprocedure uit te voeren.

Is uw informatie bij ons veilig?
Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk en houden ons aan wettelijke bewaartermijnen. We hebben daarnaast passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die HNTB verwerkt.

Wat zijn uw rechten?
Wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken, heeft u (in bepaalde omstandigheden) het recht om inzage, rectificatie en wissing van uw Persoonsgegevens op te vragen. Ook heeft u het recht om de verwerking te beperken, om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en om uw gegevens over te dragen. Heeft u HNTB toestemming gegeven om uw Persoonsgegevens te verwerken? Dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Uw intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór het moment van intrekking. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Heeft u vragen of klachten over bovengenoemde rechten of het privacybeleid van HNTB? Neem dan gerust contact op via info@hntb.nl.

Wanneer verstrekken wij informatie aan derden?
Wij kunnen uw Persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Wij geven uw Persoonsgegevens alleen door aan derden met wie we een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten. In deze overeenkomst maakt HNTB vanzelfsprekend de nodige afspraken om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen. Daarnaast geven we uw Persoonsgegevens door als we daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. In overige gevallen verstrekt of verkoopt HNTB uw Persoonsgegevens nooit aan derden zonder uw toestemming.

Tot slot
Op onze websites vindt u mogelijk links naar websites van andere organisaties. HNTB kan geen verantwoording dragen voor het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Wilt u weten hoe zij met uw gegevens omgaan? Check dan het privacybeleid van de betreffende organisaties.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Versie: juni 2018

PRIVACYVERKLARING

Meer informatie? Bel ons op 088 - teksten (088 - 8357836)